Området

Jam­bi­ani lig­ger på Zan­zi­b­ars sydøst­li­ge kyst, omtrent en times kørsel fra lufthavn­en og Stone Town, den stør­ste by på øen. Byen er cirka fem kilo­met­er lang og har en sjov, udstrakt form, hvilket sky­ldes at det fakt­isk er ni mindre lands­by­er belig­gende langs kys­ten der er vok­set sam­men til én by, med fællesnavnet Jam­bi­ani, og med en sam­let befolkning på rundt regnet 6.000 men­nesker. Alle lands­by­erne bærer stadig deres egne navne, og de har også bevaret en hel del af deres indi­vidu­elle karak­ter­træk. ‘Vores’ lands­by hed­der Mwendaw­ima og lig­ger i den sydli­ge del af Jam­bi­ani.

Zan­zib­ar er generelt kendetegnet ved en rolig og ubekym­ret ind­stilling til liv­et, og dette gælder især i de små lands­by­er. De lokale er ven­li­ge og imødekom­mende; de udviser en form for lokalt sam­fund og sam­men­hold som man skal lede længe efter i vores puls­er­ende storbyliv, og de lever deres liv næsten uspoleret af tur­is­men. Som gæst hos os vil du straks mærke at tiden går lang­sommere og stress­niveau­et begyn­der at dale.

Jam­bi­ani er forholds­vis velfor­syn­et med faciliteter: Der er to skoler, en sund­hed­sk­linik, adskil­li­ge res­taur­anter, lokale butik­ker (inklus­ive en der også funger­er som postkon­tor) og ikke mind­st et impon­er­ende ant­al fod­bold­ban­er. Folk på Zan­zib­ar elsker fod­bold, og besø­gende er også velkom­ne til at spille med.

Der er dog ingen banker eller hæveau­to­ma­ter uden for Stone Town – alt i Jam­bi­ani fore­går kont­ant!

Øen Zanzibar

De fleste tænker nok på Zan­zib­ar som en ø, men det er fakt­isk en øgrup­pe. Den består af tre stør­re og en masse mindre øer, både beboede og ube­boede, hvor­af den stør­ste hed­der Ungu­ja – det er den der i folkemun­de (også blandt de lokale) oft­est blot kaldes Zan­zib­ar, eller under­tiden Spice Island. Øen er cirka 90 km. lang og 40 km. bred og lig­ger godt 35 km. fra Tan­zani­as kyst, nord for Dar-es-Salaam. Navnet ‘Zan­zib­ar’ stam­mer fra arabisk, oprindelig af per­sisk herkom­st, og bety­der egent­lig ‘Den sorte Kyst’.

Det over­vældende fler­tal af de knap 900.000 ind­byggere der har hjem­me på Zan­zib­ar, taler swahili med engel­sk som andet­s­prog; størstedelen er muslimer, med et islæt af tra­di­tionel swahili- og masaikul­tur. Flere end en tred­jedel bor i hov­ed­st­aden der – blot for at for­vir­re ved sin enkelthed – også hed­der Zan­zib­ar (Town) og lig­ger på øens vestkyst. Zan­zib­ar Town er groft set delt op i to dele: Stone Town, den gam­le by, og Ng’ambo (bog­stave­ligt talt ‘den anden side’ på swahili), den nybyggede del. Som føl­ge af øens lange og vigti­ge han­dels­rolle og omtumlede kolo­ni­al­his­tor­ie er især Stone Town kul­turelt en smeltedi­gel af afrik­anske, indiske, europæiske og især arabiske ele­men­ter, mens arkitek­turen overve­jende stam­mer fra briternes herredøm­me sid­en 1800-tal­let.

Lad dig føre tilbage i tiden med en tur igen­nem de smal­le, snoede gader i den­ne fordums labyrint, med de hånd­skårne trædøre, de utal­li­ge små butik­ker og ikke mind­st den store baz­ar hvor der dag­ligt sæl­ges kry­dder­i­er, frugt, grønt­sager, kød og friskfang­ne fisk og skaldyr.

Mad og drikke

Jambiani er en strandby. Alle fem kilometer af byens lange, snævre form ligger helt ned til stranden og vandet, og begge spiller en central rolle i livet i byen.

Livet ved stranden dikteres af tidevandet: Når det er ebbe, kan man se kvinderne arbejde i deres ‘tangmarker’ på de blotlagte dele af stranden, og længere ude går fiskerne rundt på koralrevene og fanger fisk og blæksprutter; når det bliver flod, bærer kvinderne deres tanghøst ind til byen hvor tangen bliver processeret og solgt, og fiskerne bringer dagens fangst i land, hvor de oftest sælger den direkte på stranden – friskere fisk kan man ikke ønske sig!

Det kan næppe overraske nogen at denne afhængighed af havet og dets frugter gør at fisk, blæksprutter og skaldyr har en enorm plads i det zanzibariske køkken. De er faktisk det centrale i langt de fleste af de retter man finder ikke blot i restauranter, men også hjemme hos folk.

Hassan laver den bedste mad i Jambiani

Spis på stranden

Der ligger flere spisesteder og barer langs Jambianis strand, og man kan være sikker på at de fisk, blæksprutter og skaldyr man får serveret her, er dugfriske. Der er mange turister der benytter spisestederne på stranden, og ud over alt godt fra havet serveres også kyllinge-, oksekøds- og vegetarretter – og selv om befolkningen er muslimer, sælger de fleste steder også både øl og vin.

Ofte laves maden her så frisk at kokken først skal ud og købe fisken når man bestiller, så det kan anbefales at bestille i forvejen, så man undgår lang ventetid ved bordet.

Spis i byen

De fleste lokale spiser inde i selve byen, og priserne her er generelt (endnu) lavere end ved stranden. Et måltid koster i omegnen af 40 kr., og en halv liter lokalbrygget øl omkring 15 dk.

Byens absolut bedste restaurant er Chez Hassan (det er Hassan selv der står ude foran og ser vældig glad ud på billedet til højre). Det kan varmt anbefales at tage sig et måltid her!

Ekskursioner og vandsport

Hvis I har lyst til rejse rundt og se den vidun­der­li­ge natur og de lokale tra­di­tion­er på Zan­zib­ar, kan vi hjælpe med at arrangere en bred vifte af dagture og ekskur­sion­er.

Nogle er turene er guidede, med guider der føl­ger med hele vejen, mens man på andre får lov at udfor­ske mere på egen hånd med fortællinger under­vejs af lokale fra de for­skel­li­ge steder man besøger.

Dis­se er nogle af de mest pop­ulære ture:

  • kry­dderi­plant­agerne
  • delfin­ture
  • Den Blå Safari
  • snork­le­tu­re
  • Joz­aniskoven
  • fæng­selsøen Pris­on Island

Vi kan arrangere dis­se og flere akt­iv­iteter for jer mens I bor hos os. Forhånds­bestilling er ikke nød­vendig, men I bør tale med Dude om jeres planer sen­est dagen før I gerne vil af sted så vi kan arrangere det prakt­iske.

Leje af kites, kajak o.l.

Der lig­ger adskil­li­ge steder langs stranden hvor man kan leje kites til kite­sur­f­ing, surf­bræd­der til paddle­board­ing, kajak­ker og andre mor­som­me måder at bevæge sig gen­nem van­det på – også med under­vis­ning hvis man ønsker det.

Hvis I har lyst til at leje den­ne form for havud­styr, så kan vi hjælpe jer med at finde et godt sted at leje fra.