Ankomst og transport

Ankomst: Penge

Uanset om man kom­mer med færge eller fly, ankom­mer man til Stone­town. Det er meget vigtigt at bemærke at der kun er få hæveau­to­ma­ter uden for Stone­town. Der find­es en på ben­zin­station­en i Paje, som er nabo­lan­ds­by til Jam­bi­ani, og et par styk­ker på den nord­li­ge del af øen. På det meste af øen – inklus­ive hos os – kan der KUN betales kont­ant.

Ankomst: Sådan kommer man ud til os

Zan­zib­ar er ikke stor, men vejene lever ikke op til de stand­arder vi er vant til her­hjem­me, og turen fra Stone­town til Jam­bi­ani på cirka 50 kilo­met­er tager omkring 75 minut­ter med taxi.

Hvis I ønsker det, kan vi arrangere at en taxi kom­mer og hen­ter jer fra jeres fly eller færge og kører jer direk­te ud til huset.

Chaufføren der hen­ter jer, ven­ter på jer i ankom­sthal­len og har et Dude’s Gues­t­house-skilt med jeres navne så I ved hvem I skal gå efter. Hvis I gerne vil hentes, skal vi vide det sen­est dagen forinden. For at kun­ne arrangere afhent­nin­gen skal vi bruge jeres ankom­st­tid til Stone­town samt (hvis I ankom­mer med fly) jeres flynum­mer.

Afhent­ning koster omkring $30 og skal betales kon­takt direk­te til chaufføren når I ankom­mer til huset.

Man kan også pra­je en taxa i lufthavn­en, men være for­beredt på at skulle prut­te om pris­en for at få chaufførerne ned på noget rime­ligt. Det er muligt at leje en bil i Stone­town, men ikke ved lufthavn­en. Hvis man føler sig ekstra vove­modig, kan man også tage dala dala, lin­je 309, til Jam­bi­ani – men det anbe­faler vi ikke (se neden­for).

Lokaltransport og billeje

Offent­lig trans­port på Zan­zib­ar er noget lidt andet end i Dan­mark. Der find­es ingen egent­li­ge busser, kun de såkaldte dala dala’er, melle­m­store lad­vogne der kører som en slags deletaxi. De har ingen faste køre­planer eller stoppes­teder, men de kører kontin­uer­ligt dagen igen­nem og samler pas­sager­er op langs vejen – man pra­jer dem blot ved at vinke når de kom­mer. At køre i en dala dala er lidt af en oplevelse, men det kan ikke anbe­fales at køre langt: Sæderne er smal­le, lave, hårde og ube­hageli­ge, og den dår­li­ge affjedring og hullerne i vejen gør at man ofte banker hov­e­det mod det lave loft. På den anden side er det bil­ligt – turen fra Stone­town til Jam­bi­ani som nor­malt tager et sted mellem hal­vanden og tre timer, koster lige under fem kron­er.

De fleste fore­træk­ker dog at leje en bil til længere ture, eller en scoot­er eller cykel til kort­ere lokal­ture.

Bemærk: Det kræver sær­lig tilladelse at køre bil på Zan­zib­ar; det er ikke nok at have et inter­na­tion­alt kørekort. Biludle­jere kan hjælpe jer med at få ord­net dette hvis I lejer en bil på øen.